Belastingplan 2020

Prinsjesdag is weer achter de rug. Het nieuwe werkjaar van de regering is gestart en minister Hoekstra van
Financiën heeft de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook het pakket
Belastingplan 2020 is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatsecretaris Snel geeft hiermee uitvoering aan zijn prioriteiten uit de Fiscale beleidsagenda: lagere lasten op
arbeid, de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële
economische activiteiten en een verdere vergroening. Het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting wordt al
in 2020 gerealiseerd. Het toptarief komt daardoor in 2020 uit op 49,5%. De arbeidskorting en de algemene
heffingskorting worden extra verhoogd.
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 verlaagd met acht stappen van € 250 per jaar en tot slot met een stap
van € 280 naar € 5.000 in 2028. Het hoge Vpb-tarief wordt in 2020 niet verlaagd, maar gehandhaafd op 25%.
In 2021 zou het tarief moeten dalen naar 21,7%. Belangrijk is verder het voorstel om de Belastingdienst de
bevoegdheid toe te kennen om vergrijpboeten openbaar te maken die zijn opgelegd aan zogenoemde
medeplegende beroepsbeoefenaren die belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren.

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen:
1. Belastingplan 2020.
2. Overige fiscale maatregelen 2020.
3. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.
4. Wet bronbelasting 2021.
5. Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven.
6. Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen en praten wij u volledig bij.