Geen aftrek BTW op advocaatkosten voor IB-procedures van DGA

Na een boekenonderzoek bij een BV - een groothandel in technische apparaten en toebehoren - stelde de inspecteur dat de BV ten onrechte alle voorbelasting BTW op advies- en advocaatkosten over de periode 2010 - 2014 in aftrek had gebracht.

De inspecteur weigerde 30% van de voordruk. In de procedure voor de Rechtbank komt vast te staan dat de advocaatkosten die gefactureerd zijn, betrekking hadden op procedures voor de BTW en Vpb van de BV zelf en de IB van haar DGA. Uit de feiten waren deze drie componenten op te maken. Bij de Vpb betrof het correcties in de kostensfeer die voor de DGA hadden geleid tot heffing over inkomsten uit a.b. (veronderstelde uitkering van dividend) in de IB.

De Rechtbank oordeelde dat aftrek voordruk BTW niet mogelijk was voor zover de advocaatkosten betrekking hadden op werkzaamheden voor de IB-procedures. Er is namelijk geen sprake van een rechtstreeks en onmiddellijk verband met belaste handelingen van de BV c.q. met de onderneming van de BV in algemene zin. De Rechtbank volgde ook de gemaakte schatting door de inspecteur van het percentage dat was toe te rekenen aan de IB-procedures. De Rechtbank vond dit percentage niet onredelijk. De BV slaagde er niet in om dit te weerleggen. De werkzaamheden voor de IB-procedures werden dan ook verondersteld zeker niet minder dan 30% van de tijd te hebben bedragen.