Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit!

Met de ‘avondlockdown’ keert ook een uitgebreider steunpakket terug om ondernemers tijdens de coronacrisis te helpen. Ook wordt bijzonder uitstel van de belastingdienst automatisch verlengd en gaat de TVL van een vergoeding van 85 procent van de vaste lasten naar 100 procent. Enkele weken geleden keerde een beperkte versie van coronasteun terug, maar voor veel ondernemers bracht dat weinig soelaas. Zo was loonsteun NOW niet aanwezig in het nieuwe pakket en was de TVL beperkt. In de nieuwe uitbreiding is NOW wel terug. Zo ziet het uitgebreide steunpakket eruit:

NOW-5

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW-5 aanvragen. De NOW-5 zal dus gelden voor een periode van 2 maanden. Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij de NOW-5-aanvraag niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor iedere werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Aanvullend worden nog twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de NOW-4. Ten eerste wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15% (was 10% onder de NOW-3 en NOW-4). Ten tweede kunnen ook ondernemers die zijn gestart tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 een NOW-aanvraag indienen. Voor hen gelden wel aparte referentieomzetperioden en -berekeningen.

De overige parameters blijven grotendeels ongewijzigd. De omzetdrempel blijft op 20% staan, het subsidiepercentage op 85%, de forfaitaire opslag op 40% en het maximaal in aanmerking te nemen loon per werknemer blijft gelijk aan tweemaal het maximumdagloon per maand. De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021 en de referentieomzet wordt, met uitzondering van ondernemers die zijn gestart tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021, bepaald door de omzet in 2019 te delen door zes. Verder blijft de inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden naar nieuw werk, als voor de betreffende werknemer bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd. Ook het bonus-, dividend- en aandeleninkoopverbod zal voor de NOW-5 blijven gelden.

Nieuw ten opzichte van de voorgaande NOW-regelingen is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW-5 open blijft. De WTV is echter niet van toepassing op coronagerelateerde aanvragen. Om ongewenste dubbele financiering te voorkomen zal de WW-uitkering die een werkgever ontvangt wel worden aangemerkt als omzet voor de doeleinden van de NOW-5.

Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december 2021 al een subsidieaanvraag kunnen doen voor de NOW-5. Om dat te bewerkstelligen, is het UWV de systemen van de NOW met de grootst mogelijke spoed aan het inrichten. Het UWV zal het NOW-5-voorschot in één termijn uitbetalen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 2021 (TVL)

TVL Q4 2021 is nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Waar de TVL eerder deze maand nog 85 procent van de vaste lasten zou vergoeden, wordt het subsidiepercentage opgehoogd naar 100 procent. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. De verlenging wordt automatisch toegepast op ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben die nu al vallen onder het bijzonder uitstel-van-betalingsbeleid.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

De hoogte van de betalingskorting is gekoppeld aan de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt. Uitvoeringstechnisch is het niet mogelijk dit te ‘ontkoppelen’. Het verlengen van de periode waarin het verlaagde invorderingspercentage van 0,01% wordt toegepast tot en met 30 juni 2022 brengt dus mee dat de betalingskorting voor veel belastingschuldigen (flink) lager uitvalt.

Culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen bestaan uit een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

Sport

Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.