Update Coronamaatregelen

Update - Aanvullende fiscale maatregelen vanwege het coronavirus

De aanvullende fiscale maatregelen vanwege het coronavirus zijn in een aangepast besluit noodmaatregelen coronacrisis in de Staatscourant gepubliceerd. In dit aangepaste besluit zijn diverse goedkeuringen en de daarbij behorende voorwaarden opgenomen.

Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) mag tijdelijk zijn/haar gebruikelijk loon verlagen over het jaar 2020 vanwege de coronacrisis. Deze verlaging van het gebruikelijk loon wordt gebaseerd op de navolgende berekening: Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C.

A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet exclusief omzetbelasting over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet exclusief omzetbelasting over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voor deze goedkeuring gelden drie voorwaarden:

 • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. In de praktijk kan dit een belemmering zijn om gebruik te maken van deze goedkeuring, als de dga geen andere bronnen heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien.
 • Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een bv voor de AB-werknemer gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dat is overigens slechts mogelijk als hij/zij verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
 • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

De bovenstaande goedkeuring kan zonder overleg met de inspecteur worden toegepast, ook als het gebruikelijk loon hierdoor daalt onder het minimumbedrag van artikel 12a lid 1 Wet LB. Er kunnen in bijzonder situaties (bijvoorbeeld een verliessituatie van de bv) knelpunten zijn waardoor de verlaging van het gebruikelijk loon volgens bovenstaande berekening nog niet voldoende is. Voor die situaties kan in overleg met de Belastingdienst een maatwerkoplossing getroffen worden.

Fiscale coronareserve

De door de corona getroffen bedrijven kunnen voor de vennootschapsbelasting 2019 een zogenaamde fiscale coronareserve vormen. Deze coronareserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke ‘corona gerelateerde verlies’ dat naar verwachting in het boekjaar 2020 zal ontstaan. Voor het vormen van een coronareserve gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van een verwacht ‘corona gerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020.
 • Het verwachte corona gerelateerde verlies mag niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is, dat over het boekjaar 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten.
 • De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019, die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
 • De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen. Bij het opnemen van de fiscale coronareserve in de winst dienen dezelfde bepalingen van toepassing te zijn bij het bepalen van de winst, als bij de vorming van deze reserve in het daaraan voorafgaande boekjaar.
 • De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Het vormen van een coronareserve kan gevolgen hebben voor andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Er worden geen aanvullende maatregelen getroffen om hieruit voorvloeiende nadelige gevolgen tegen te gaan. Bij het gebruik maken van een coronareserve dien je hiermee rekening te houden. Fraude, misbruik en evident oneigenlijk gebruik van de coronareserve zal bij constatering zoveel mogelijk door de Belastingdienst worden bestreden.

Hoe maak je gebruik van de coronareserve?

Je kunt gebruik maken van de coronareserve door bij de Belastingdienst een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 in te dienen. Je kunt ook de aangifte vennootschapsbelasting 2019 (opnieuw) indienen. Wanneer een boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar dan kan in het laatste boekjaar, welke eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020, een fiscale coronareserve worden gevormd. Deze coronareserve moet in het opvolgende boekjaar na vorming van de coronareserve weer volledig vrijvallen. De overige voorwaarden van de bovenstaande goedkeuring zijn overeenkomstig van toepassing. De vorming van een fiscale coronareserve op grond van dit besluit geldt niet voor IB-ondernemers.

De inhoudelijke eisen voor een verklaring van een derde-deskundige

Als een ondernemer uitstel van betaling heeft aangevraagd voor een periode langer dan 3 maanden, dan is de omvang van de belastingschuld relevant. Als de belastingschuld meer dan € 20.000 bedraagt, moet ook een verklaring van een derde-deskundige worden overlegd. In alle gevallen moet een liquiditeitsprognose opgesteld worden.

De verklaring van de derde-deskundige moet tenminste de volgende elementen bevatten:

 • Op het moment van het verzoek om uitstel van betaling is sprake van werkelijke betalingsproblemen of worden deze op korte termijn verwacht. Onder ‘korte termijn’ valt de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer nog gelden, zoals de sluiting van de horeca, sportaccommodaties en kinderopvang tot en met 28 april en het verbod op evenementen tot 1 juni.
 • De betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk ontstaan door de coronacrisis.
 • De derde-deskundige vindt de liquiditeitsprognose plausibel. De liquiditeitsprognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om bijzonder uitstel van betaling bekend zijn.

De derde-deskundige geeft in de toelichting bij de verklaring aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt. Zo nodig licht de derde-deskundige dit nader toe. Niet vereist is dat de derde-deskundige een zogenoemde Assurance verklaring geeft dat de ondernemer voldoet aan de voorwaarden. De website van de Belastingdienst geeft aan dat je als belastingadviseur ook een verklaring als derde-deskundige voor je cliënten kunt afgeven.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon.