Vervanging VAR uitgesteld

Per 1 januari 2016 zou de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) worden vervangen door een systeem van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomsten. Als opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van een overeenkomst die door de Belastingdienst is beoordeeld en goedgekeurd, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van de naheffing van loonheffingen. Een modelovereenkomst zegt anders dan een VAR niets over de fiscale verwerking aan de kant van de opdrachtnemer. Voorwaarde is dat partijen zich in de praktijk ook aan deze overeenkomst houden. De opdrachtgever wordt meer dan onder de VAR verantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsverhouding. De vrijwaring die een VAR biedt geldt niet voor  de opdrachtgever die wist of moest weten dat in feite sprake is van een dienstbetrekking. De bewijslast daarvoor is echter zo zwaar dat de Belastingdienst te vaak achter het net vist. Een ander bezwaar van de VAR is dat moet worden gewerkt met prognoses. Dit leidt regelmatig tot een VAR die is gebaseerd op - al dan niet achteraf geconstateerde -  verkeerde gegevens.
 
Bij de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties bleek de politieke en maatschappelijke weerstand tegen de nieuwe regeling groot. Staatssecretaris Wiebes zag zich gedwongen om een aantal maatregelen te nemen:

Streefdatum inwerkingtreding wordt 1 april 2016.
Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 zijn voorgelegd zullen voor 1 april 2016 door de Belastingdienst zijn beoordeeld en bij goedkeuring gepubliceerd.
Tot 1 januari 2017 krijgen partijen de tijd om hun werkwijze aan te passen. Tot die datum controleert de Belastingdienst wel, maar repressieve handhavingsmaatregelen worden nog niet genomen.
De VAR blijft geldig tot 1 april 2016.

Het aantal goedgekeurde en gepubliceerde modelovereenkomsten stijgt. U vindt ze op de website van de Belastingdienst. Klikhier om direct naar de juiste pagina te gaan. 
Het wetsvoorstel wordt op 27 oktober 2015 in de Eerste Kamer besproken. De staatssecretaris heeft aangedrongen op uitstel van de behandeling. Of hij dat gaat krijgen is nog niet bekend.